aaa

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

De website www.puurpaardenvoer.nl is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden op deze website staan, dan kan Puur Paardenvoer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden.
Het is niet toegestaan om pagina's, tekst, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze website, in originele- of gewijzigde vorm, naar een andere website te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Puur Paardenvoer.
Voorwaarden.
Artikel 1 Definities
1.1   w  ww.puurpaardenvoer.nl en Puur Paardenvoer , hierna genoemd Puur Paardenvoer , gevestigd te Deurne, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Boxmeer onder nummer 57699933.
1.2 Klant
Iedere wederpartij van Puur Paardenvoer die op welke manier dan ook producten en/of diensten van Puur Paardenvoer wenst af te nemen en aan wie Puur Paardenvoer deze producten en/of diensten tegen een vergoeding ter beschikking wenst te stellen.

1.3 Diensten
Onder diensten wordt verstaan het geven van advies.

1.4 Producten
Dit zijn alle producten die via Puur Paardenvoer worden aangeboden.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten, mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en mededelingen van Puur Paardenvoer .
2.2 De voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden en zijn ook via internet te raadplegen, zie www.puurpaardenvoer.nl onder de button “algemene voorwaarden”
2.3 Door een bestelling te plaatsen voor diensten en/of producten van Puur Paardenvoer, geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.
2.4 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de klant, hoe dan ook genaamd, wordt door Puur Paardenvoer  uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Wijziging en afwijkingen van de algemene voorwaarden
3.1 Puur Paardenvoer  behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.
3.2 Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van een vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen bestelling of afspraak. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan de klant. Indien de klant niet instemt met de wijziging, heeft de klant het recht de dienstverlening of bestelling op te zeggen vóór de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
3.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts met schriftelijke instemming van Puur Paardenvoer worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
3.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Puur Paardenvoer en de klant zullen in overleg treden om de vernietigde bepaling te vervangen.
Artikel 4 Bestellen van producten en diensten
4.1 Producten en diensten kunnen via onze webshop of e-mail worden besteld, onder vermelding van naam, straat, postcode, huisnummer, plaats, telefoonnummer en e-mail adres van de klant en de gewenste producten en/of diensten. Men is verplicht een telefoonnummer in te vullen/door te geven. Zonder vermelding van telefoonnummer of emailadres of postadres wordt een bestelling niet behandeld.
4.2 Puur Paardenvoer bevestigd uw bestelling en/of afspraak per e-mail of indien dit niet mogelijk is, telefonisch.
4.3 Puur Paardenvoer is gerechtigd bestellingen en/of levering van producten en/of diensten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling en/of dienst niet wordt geaccepteerd, deelt Puur Paardenvoer dit mee binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Wanneer de klant geen telefoonnummer of emailadres of postadres achterlaat wordt een dienst en/of bestelling standaard geweigert.
4.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet is Puur Paardenvoer niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Puur Paardenvoer.
Artikel 5 Levering producten
5.1 Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2 Alle bestellingen worden op het door de klant opgegeven adres afgeleverd of afgehaald.
5.3 De wijze van levering bepaalt de klant.
5.4 Op verzoek van de klant is het mogelijk dat de bestelling via TNT of een andere vervoerder verzekerd of met handtekening voor ontvangst verstuurd wordt. De extra kosten komen voor rekening van de klant.
5.5 De levertijd kan per artikel verschillen. Na ontvangst van de bestelling ontvangt de klant een indicatie van de levertermijn van het bestelde artikel als dit langer dan de beoogde termijn bedraagt. Deze levertermijn is slechts een indicatie en kan niet leiden tot enig recht op schadevergoeding of aansprakelijkheid.
5.6 Wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst maar na 7 (zeven) werkdagen annuleert, is de klant 50% van de voor het overeengekomen product geldende prijs (volgens de offerte) verschuldigd. Indien de klant na 14 (veertien) werkdagen annuleert of later, is de klant 100% van de voor het overeengekomen product geldende prijs (volgens de offerte) verschuldigd. Als de klant dit zelf meldt komen er geen extra kosten bij. Indien de klant niets meer van zich laat horen, wordt de bestelling na 14 dagen automatisch geannuleerd; de klant is dan wel 100% van de voor het overeengekomen product geldende prijs verschuldigd, vermeerderd met 50 (vijftig) euro administratiekosten.
5.7 De geleverde producten worden pas eigendom van de klant indien de betaling aan Puur Paardenvoer volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.
Artikel 6 Retourneren
6.1 Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het product binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering, in de originele schone verpakking, ongebruikt, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd aan Puur Paardenvoer te retourneren. De klant dient een kopie van de factuur bij te voegen. Is het product gebruikt of is de verpakking door gebruik  besmeurd met vuil of beschadigd, dan wordt het retour niet geaccepteerd. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de klant.
6.2 Puur Paardenvoer accepteert geen retourzendingen zonder dat de klant Puur Paardenvoer eerst hierover heeft bericht en Puur Paardenvoer de klant schriftelijk of via e-mail de acceptatie heeft bevestigd.
6.3 Rembours zonder voorgaand overleg, niet voldoende en ongefrankeerde pakketten, worden geweigerd.
6.4 Indien de artikelen ongebruikt en tijdig worden geretourneerd, dan stort Puur Paardenvoer het aankoopbedrag binnen uiterlijk 30 (dertig) dagen retour op de bank- of girorekening van de klant.
6.5 Wanneer de afgeleverde artikelen niet binnen 5 (vijf) werkdagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als door de klant zonder enig bezwaar geaccepteerd.
6.6 Retourzending van artikelen is voor rekening en risico van de klant. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.
6.7 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de wensen beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Puur Paardenvoer daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5(vijf) werkdagen na de levering op de hoogte te stellen.
6.8 De retourregeling geldt niet voor producten in grootverpakking (vaten).
6.9 Puur Paardenvoer behoudt ten alle tijden het recht om een retourproduct te weigeren.

Artikel 7 Persoonsgegevens en privacy
7.1 Puur Paardenvoer respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld.
7.2 Persoonlijke gegevens worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen of vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Ook door Puur Paardenvoer ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
7.3 Bij het plaatsen van een bestelling heeft Puur Paardenvoer naam, e-mailadres, telefoonnummer en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren en de klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
7.4 Het e-mailadres van de klant kan door Puur Paardenvoer worden gebruikt om de klant te informeren over de ontwikkeling van Puur Paardenvoer, de website, nieuwsberichten over paarden en over speciale aanbiedingen en acties. Als de klant hier geen prijs op stelt, kan de klant dat laten weten door een e-mail naar Puur Paardenvoer te sturen met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”. Het e-mail adres zal dan van de verzendlijst worden verwijderd.
Artikel 8 Prijzen en vergoedingen
8.1 De bij producten en artikelen vermelde prijzen op de internetsite zijn in Nederlandse euro’s inclusief BTW en exclusief verzending. De verzendkosten worden aan de bestelling toegevoegd.
8.2 Alle aanbiedingen van Puur Paardenvoer zijn vrijblijvend en Puur Paardenvoer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Artikel 9 Facturering en betaling
9.1 Voor de aangeboden artikelen en producten is de klant na bevestiging van de bestelling door Puur Paardenvoer een vergoeding verschuldigd. Het verschuldigde bedrag moet vóór levering worden overgemaakt op de girorekening van Puur Paardenvoer. De datum van bestelling is gelijk aan de factuurdatum. Bij afhalen is het mogelijk contant en gepast te betalen.
9.2 De betalingsgegevens ontvangt de klant per e-mail in de bevestiging van de bestelling. Het verschuldigd bedrag dient binnen 7 (zeven) werkdagen na versturen van de bevestigingsemail van Puur Paardenvoer overgemaakt te zijn anders wordt de bestelling geannuleerd.
9.3 Pas wanneer betaald is zal de order worden behandeld en toegezonden.
9.4 Aan uw bestelling kunnen nadere betalings-/bestel voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Puur Paardenvoer.
9.6 In uitzonderingsgevallen kan een betaling op rekening worden afgesproken welke vermeerderd zal worden met 25 (vijfentwintig) euro administratiekosten. Facturen dienen dan binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. Deze afspraak dient apart afgesproken te worden.
9.7 In geval van niet-tijdige betaling is Puur Paardenvoer gerechtigd haar vordering te verhogen met een vertragingsrente van 2% per maand, ingaande 14 dagen na factuurdatum, plus € 50,- (vijftig) euro administratiekosten. Indien Puur Paardenvoer na sommatie genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten geheel voor de rekening van de klant komen, plus € 150,- (honderdvijftig) euro administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 25 (vijfentwintig) euro een en ander zonder dat voorafgaande sommatie of iets dergelijks is vereist.
9.8 Puur Paardenvoer zal alle mogelijke middelen gebruiken om wanbetalers de openstaande rekening(en) te laten betalen, hoe lang dit ook mocht duren. Om anderen te waarschuwen voor de wanbetaler worden alle persoonsgegevens van de wanbetaler openbaar gemaakt op en in openbare registers; hierdoor wordt het voor de wanbetaler steeds moeilijker zich te bewegen in het economisch verkeer. Voor de wanbetaler kan dit betekenen dat een kleine rekening van een paar euro binnen zeer korte tijd kan oplopen tot duizenden euro's. Puur Paardenvoer is niet aansprakelijk voor deze nevenschade en zal alsnog eisen dat de openstaande rekening betaald wordt.
9.9 Bij niet-tijdige betaling wordt er direct aangifte gedaan van winkeldiefstal. Deze aangifte zorgt ervoor dat de wanbetaler een strafblad krijgt en een direct opeisbare boete krijgt opgelegd van € 110,- (honderdentien euro).

Artikel 10 Reclames en aansprakelijkheid producten
10.1 Puur Paardenvoer geeft advies in gebruik van de producten en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop het advies wordt uitgevoerd door de klant.
10.2 Indien juridisch kan worden aangetoond dat het product schade heeft veroorzaakt bij het paard als gevolg van het advies dan is de aansprakelijkheid bij een advies te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een erkende dierenarts in rekening gebrachte kosten. Hierbij dient een verklaring van de erkende dierenarts en de originele rekening te worden overhandigd. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het paard is Puur Paardenvoer ten hoogste aansprakelijk voor aanschafwaarde van het paard, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
10.3 Puur Paardenvoer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende zaken.
10.4 Wanneer Puur Paardenvoer in haar advies de klant met het product doorverwijst naar derden, is zij nooit aansprakelijk voor het handelen en de wijze van praktijkvoering van deze derden. Dit is te allen tijde de verantwoording van de klant zelf of de derde partij.
10.5 Reclames ter zake van een door Puur Paardenvoer  geleverde dienst zijn slechts van waarde mits Puur Paardenvoer binnen 48 (achtenveertig) uur na het ontstaan van de klacht op de hoogte is gebracht en de klant dient binnen 24 (vierentwintig) uur na melding van de klacht Puur Paardenvoer de mogelijkheid te geven het product en de klacht te onderzoeken. De klacht dient telefonisch te worden ingediend en binnen 48 (achtenveertig) uur schriftelijk door de klant te worden bevestigd.
Artikel 11 Reclames en aansprakelijkheid artikelen en producten
11.1 Puur Paardenvoer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verslechterende veranderingen in de gezondheid van het dier voor wie het product/artikel bestemd is, ten gevolge van het gebruik van de producten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik.
11.2 De klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door de klant bestelde producten/artikelen geschikt zijn van de door hem gewenste toepassing(en).
11.3 De op de internetsite vermelde gewichten, maten en aanbevelingen zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De aansprakelijkheid van Puur Paardenvoer is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling.
11.4 Puur Paardenvoer  is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een van zijn verplichtingen niet aansprakelijk voor de geleden directe of indirecte schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
11.5 Indien en voor zover op Puur Paardenvoer al aansprakelijkheid mocht rusten, zal Puur Paardenvoer uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, uitsluitend indien en voor zover deze veroorzaakt is ten gevolge van bewuste roekeloosheid en opzet van Puur Paardenvoer, of van haar ondergeschikten, waarvan Puur Paardenvoer zich bij de uitvoering van de bestelling bedient.
Artikel 12 Overmacht
12.1 Puur Paardenvoer is niet aansprakelijk voor schade indien zij door overmacht in de onmogelijkheid verkeert.
12.2 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de bestelling/afspraken over diensten in redelijkheid niet van Puur Paardenvoer kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of –verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties, storing in levering van energie, storing in de communicatieverbindingen van derden. Indien Puur Paardenvoer door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is Puur Paardenvoer  gerechtigd de bestelling/afspraken of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, te bepalen door Puur Paardenvoer. Ingeval van overmacht kan de klant geen schadevergoeding eisen van Puur Paardenvoer.
Artikel 13 Geschillenbeslechting
13.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn worden geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit Puur Paardenvoer geleverde adviezen en door Puur Paardenvoer verrichte leveringen middels mediation (conflictbemiddeling) opgelost. Daartoe wordt door beide partijen een onafhankelijke bemiddelaar benoemd, die aan de partijen bijstand verleent om een oplossing voor het geschil te vinden, welke in een vaststellingsovereenkomst neergelegd wordt.
13.3 In het geval van een geschil niet op de in lid 13.2 aangegeven wijze tot een oplossing gebracht is, zal het geschil voorgelegd worden aan een door partijen daartoe aangewezen arbitragecollege. Het geschil kan door elk van de partijen aanhangig gemaakt bij het arbitragecollege. Het arbitragecollege kan uit één dan wel drie personen bestaan. De wijze van procederen zal door de arbiters worden vastgesteld. Arbiters zijn bevoegd om de geheel of ten dele in het ongelijk gestelde partij geheel of ten dele te veroordelen in de kosten van de arbitrage, die van de andere partij daaronder begrepen, tot een door de arbiters vast te stellen bedrag.